Bármilyen problémád adódik, megteszünk mindent ennek megoldása érdekében.

Ügyfélszolgálatunk többek között az alábbi esetekben tud információt nyújtani Neked.

  1.     Hiányosan vagy hibásan szállított termék
  2.     Késedelmes szállítás
  3.     Sérült csomagolás, amelyről jegyzőkönyvet kell felvetetni és érdemes fotókat készíteni
  4.     Hosszú szervizelési idő

A fenti problémák esetén kérünk, vedd fel mielőbb a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal!

Telefonos ügyfélszolgálat: 
Telefon: 
+36300161974
 

E-mail:ugyfelszolgalat@varing.eu

Iroda, számlázás:
Telefon: +36308676863
E-mail: office@varing.eu

Pénzügy:
Telefon: +36300193144
E-mail: penzugy@varing.eu

Nyitvatartás: H-P.: 8:00 – 16:00

 

  •     Általános kérdések, műszaki segítség, rendeléssel kapcsolatos információk: ugyfelszolgalat@vring.eu
  •     Reklamáció, garanciális ügyintézéssel kapcsolatos segítségnyújtás: szerviz@ruris.hu
  •     Számlázással és pénzügyi segítségnyújtással kapcsolatos elérhetőség: penzugy@varing.eu

 

Információ rotációs kapa beüzemeléséről

 
INFORMÁCIÓ ROTÁCIÓS KAPA BEÜZEMELÉSÉRŐL

 

Rotációs kapáinkra a jogszabályban meghatározott jótállás vonatkozik:

·         100 000 Ft-ot meghaladó, de 250 000 Ft-ot meg nem haladó eladási ár esetén 2 év kötelező jótállás.

·         250 000 Ft-ot meghaladó ár esetén 3 év kötelező jótállás.

 

Nem tartozik a jótállás alá a hiba, ha annak oka a terméknek a fogyasztó részére való átadást követően keletkezett, így például, ha hibát:

·         szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a forgalmazó, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha az szakszerűtlen üzembe helyezés a használati útmutató hibájára vezethető vissza) vagy a karbantartás elmulasztása okozta.

·         rendeltetésellenes használat, a használati útmutatóban foglaltak, előírt karbantartások nem megfelelő elvégzése,

·         helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, elemi kár, természeti csapás okozta.

 

Üzembe helyezés plusz költségei:

·         Beüzemelt rotációs kapát méretéből adódóan csak raklapon, vagy saját járművel tudunk kiszállítani, amelynek költsége Bruttó 15.000 Ft.

·         Üzembe helyezéskor a rotációs kapába a gépkönyvben megadott mennyiségű hajtómű és motorolaj kerül betöltésre. Ennek díjáról telefonon (+3630/7819294) vagy e-mail-ben (szerviz@ruris.hu) érdeklődhet.

·         Cégünk az üzembe helyezésért nem számol fel külön munkadíjat.

 

 

Garancia

RURIS kerti gépek

Tájékoztató a jótállási jogokról

 

1.       a jótállási jogokat kizárólag a termék tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül.

2.       a jótállás időtartama a termék részére való átadásától vagy az üzembe helyezéstől (amennyiben azt a forgalmazó vagy annak megbízottja végezte el) számított.

3.        

a)       10 000 Ft-ot elérő, de 100 000 Ft-ot nem meghaladó eladási ár esetén 1 év kötelező +1 év önkéntes jótállás.

b)       100 000 Ft-ot meghaladó, de 250 000 Ft-ot meg nem haladó eladási ár esetén 2 év kötelező jótállás.

c)       250 000 Ft-ot meghaladó ár esetén 3 év kötelező jótállás.

Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított 6 hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

4.       Aki a szerződés teljesítéséért jótállást vállal vagy jótállásra kötelezett, köteles helytállni a hibás teljesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bebizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

5.       A jótállás a jogosultnak jogszabályból eredő jogait nem érinti.

6.       Nem tartozik a jótállás alá a hiba, ha annak oka a terméknek a fogyasztó részére való átadást követően keletkezett, így például, ha hibát:

-          szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a forgalmazó, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha az szakszerűtlen üzembe helyezés a használati útmutató hibájára vezethető vissza) vagy a karbantartás elmulasztása okozta.

-          rendeltetésellenes használat, a használati útmutatóban foglaltak, előírt karbantartások nem megfelelő elvégzése,

-          helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, elemi kár, természeti csapás okozta.

7.       A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető, kivéve, ha elmaradt a jótállási jegy rendelkezésre bocsátása. Ebben az esetben is bizonyítottnak tekinthető a szerződés megkötése (jótállásra való jogosultság) ha a fogyasztó bemutatja a fizetési bizonylatot (számlát vagy nyugtát).

8.       Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztót megillető jogok:

-          A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve hogy fogyasztónak minősül.

-          A kötelező jótállás érvényességéhez, valamint a jótállásból eredő jogok érvényesítéséhez a vállalkozás a rendeletben foglaltakon túl további követelményt nem támaszthat a fogyasztóval szemben, kivéve, ha a fogyasztási cikk megfelelő üzembe helyezése más módon nem biztosítható és a követelmény teljesítése nem jelent aránytalan terhet a fogyasztó számára. Ilyen esetekben az előírt üzembe helyezés várható díjairól a fogyasztó az eladás helyén tájékozódhat. A vállalkozás közreműködésével történő üzembe helyezés kalkulálható díjtétele az eladási hely vevőszolgálatánál tekinthető meg.

A fogyasztó garanciális jogainak érvényesítése során- választása szerint- kijavítást vagy kicserélést igényelhet kivéve ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen vagy ha az a kötelezettnek a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne (figyelembe véve a termék (szolgáltatás) hibátlan állapotban képviselt értékét a szerződésszegés súlyát a fogyasztó érdeksérelmeit)

 

-          az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, ha a hibát a kötelezett költségére maga is kijavíthatja, vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy nem tudott eleget tenni a kötelezettségnek megfelelő határidőn belül  a dolog rendeltetésére figyelemmel a jogosult érdekeit kímélve, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt a jogosult nem állhat el a szerződéstől.

-          ha a termék nem felel meg a forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által leírt tulajdonságokkal, akkor a fogyasztó a gyártól közvetlenül is követelheti (Ptk. 6:168 p.), hogy a terméket javítsa ki, vagy ha ez a fogyasztó érdeksérelme nélkül nem valósítható meg, cserélje ki.

 

9.       A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre adott okot vagy áttérés egyébként indokolt volt.

10.    A jótállási igény ( a 2. pontban meghatározottak szerinti határidő(k)ben a jótállásra kötelezettnél (vállalkozás) érvényesíthető.

11.    Ha fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

12.    A kijavítást vagy kicserélést 30 napon belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést 15 napon belül elvégezze. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Ha a forgalmazó a termék kijavítását megfelelő határidőre nem végzi el, a fogyasztó a hibát  a forgalmazó költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavítatthatja.

13.    A jótállási kötelezettség teljesítésével és a szerződésszerű állapot megteremtésével kapcsolatos költségek – ideértve különösen az anyag-, munka-, és a továbbítási költségeket – a jótállásra kötelezett (vállakozást ) terhelik.

14.    A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb vagy tömegközlekedési eszközön kézi poggyászként nem szállítható terméket – a járművek kivételével- az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, le és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.

15.    Amennyiben a kötelező jótállással, kellék- és termékszavatossággal kapcsolatos szolgáltatások során a fogyasztók jogai sérülnek, úgy a fogyasztó kezdeményezheti a megyei (fővárosi) kereskedelmi kamarák mellett tevékenykedő békéltető testület eljárását is. A testület pontos elérhetőségéről a vállalkozás is köteles tájékoztatni a fogyasztót.            

16.    A fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén., fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. A nem fogyasztó és a vállalkozás között létrejött szerződéssel megvásárolt termékekhez kapcsolódóan-, amely esetben a jogszabály nem ír elő kötelezően jótállást – önkéntes vállalással, a vásárlás napjától 6 hónap időtartamban biztosítunk jótállást. A nem fogyasztó és a vállalkozás között létrejött szerződéssel megvásárolt termék a Ptk. rendelkezési az irányadóak. Nem fogyasztó és vállakozás között létrejött szerződéssel megvásárolt termék pl.: a vevő a saját üzletszerű gazdasági tevékenységének folytatása érdekében vagy üzletszerű bérbeadás érdekében megvásárolt termék.

17.    Figyelem! A forgalmazó  és a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 19/2014 (IV.29) NGM rendelet 6. paragrafusa szerinti elismervény átadására köteles.

Telefonon is fogadott bejelentett panaszok jegyzőkönyvezésére vonatkozóan  az 1997 évi CLV törvény  (Fogyasztóvédelmi Törvény) rendelkezéseit kell követni. Egyéb kérdésekben a 2013 évi V. törvény (Ptk.) előírásai az irányadók.

Legutóbb megtekintett termékek


Előző Tovább